Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van SECOND KID

SECOND KID (hierna te noemen de “website”) wordt beheerd door Second Kid VOF, met maatschappelijke zetel in 3060 Bertem (België), en met BTW nummer BE0743.701.968 (RPR Leuven).

Voorafgaand aan de registratie op de website moet elke gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Algemene Voorwaarden”), het Privacybeleid en de overige verplichte bepalingen van de website lezen, aanvaarden en verklaren zich daaraan te zullen houden.

 1. DOEL

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt de verhouding tussen SECOND KID en gebruikers of bezoekers vastgelegd. SECOND KID kan geheel naar eigen goeddunken de Algemene Voorwaarden wijzigen.

1.2 Wanneer een gebruiker zich op de website registreert, moet deze zijn/haar gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord invoeren zodat de website de gebruiker elke keer wanneer hij/zij de website bezoekt kan herkennen. Ook wanneer de gebruiker bij de registratie op de website zijn/haar achternaam en voornaam heeft opgegeven, zien de andere gebruikers alleen de gebruikersnaam van de gebruiker; deze kan afwijken van zijn/haar achternaam en voornaam. SECOND KID kan je voor beveiligingsdoeleinden verzoeken bepaalde bevestigingen (het koppelen van je Facebook, Google of andere account van een derde partij; het bevestigen van je telefoonnummer; bewijs dat je de houder bent van een kredietkaart; het geven van een unieke pincode of andere bevestiging die SECOND KID naar eigen goeddunken kan introduceren) te maken over jouw account. Alle gegevens die worden verzameld als gevolg van een dergelijke bevestiging worden gebruikt conform ons Privacybeleid, dat onderdeel uitmaakt van de contractuele afspraken tussen SECOND KID en de gebruiker.

1.3 De website biedt gebruikers de mogelijkheid artikelen te verkopen en/of te kopen en gebruik te maken van de aanvullende diensten die op de website worden aangeboden.

 

1.4 Wij stellen alles in het werk om SECOND KID zo veilig mogelijk te houden. De gebruiker erkent evenwel dat hij/zij volledig geïnformeerd is over de onbetrouwbaarheid van het internet als netwerk, met name voor wat betreft beveiligingsinbreuken bij de overdracht van gegevens, en dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de omvang en snelheid van gegevensoverdracht. Het is aan de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting met virussen die op het internet circuleren. SECOND KID kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen, zoals beveiligingsinbreuken bij de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid.

1.5 Voor het gebruik van de diensten door minderjarigen moet een (volwassen) ouder of voogd zich registreren voor het gebruik van de diensten en om toezicht te houden op het gebruik ervan door de minderjarige.

1.6 Je kan contact opnemen met SECOND KID door dit formulier in te vullen.

 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikelen – de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en die door de gebruiker in de corresponderende catalogus op de website staan vermeld voor verkoop, ruil of donatie;

Bezoeker – iedereen die zich niet op de website heeft geregistreerd en de website zonder registratie gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Catalogus – de elektronische catalogus waarin dezelfde soort artikelen staan vermeld, waarbij geldt dat alle gebruikers zich moeten houden aan het door SECOND KID vastgestelde catalogusreglement

Cookiebeleid – het document waarin is vastgelegd op welke manier SECOND KID door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een bezoeker of een gebruiker verzamelt, gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Diensten – de door SECOND KID aan gebruikers en bezoekers geboden optie, nadrukkelijk zonder enige beperking de artikelen in de desbetreffende catalogus te vermelden, de artikelen te bekijken, rechtstreeks deel te nemen in de koop-verkoop, gebruik te maken van de geïntegreerde betaaldienst;

Gebruiker – iedereen die, na zich op de website te hebben geregistreerd, gebruik mag maken van alle diensten van de website ter vervulling van zijn/haar persoonlijke behoeften die geen verband houden met beroepsmatige activiteiten;

Gebruikersaccount of account – de registratie van de gebruiker op de website; de gegenereerde account bevat persoonsgegevens;

Geïntegreerde betaaldienst – de online betaaldienst voor artikelen waartoe de koper via de website toegang heeft, waarbij de betaaldienst door de partner van SECOND KID wordt uitgevoerd;

Koper – elke gebruiker die een of meer artikelen op de website koopt of wil kopen;

Nieuws – op de website gepubliceerde aanbiedingen voor korte en lange termijn, wedstrijden of nieuwe diensten;

Ontvangstbevestiging – de bevestiging dat de koper of de gebruiker het artikel heeft ontvangen;

Prijslijst – het document waarin de prijzen van de betaaldiensten van SECOND KID staan vermeld;

Persoonlijke berichten – communicatie door het uitwisselen van persoonlijke berichten tussen gebruikers via het berichtensysteem van de website, waartoe alleen de betrokken gebruikers toegang hebben;

Privacybeleid – het document waarin is vastgelegd op welke wijze SECOND KID persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een bezoeker of een gebruiker gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Services – alle diensten, waaronder begrepen de belangrijkste diensten en de aanvullende diensten;

Social media-accounts – accounts op Facebook, Instagram en andere sociale netwerken waar informatie over de website en de daarop verleende diensten wordt verstrekt, en de door gebruikers gepubliceerde content wordt gedeeld;

Transactie – alle transacties waarbij de eigendom en/of het gebruik van een artikel overgaat van de ene gebruiker op de andere, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechtstreeks tussen de koper en de verkoper tot stand gekomen verkoopovereenkomst;

Verkoper – elke gebruiker die een of meer artikelen in de catalogus van de website vermeldt;

Website – de SECOND KID-website, maar ook de op smartphones of tablets gedownloade mobiele applicaties van SECOND KID;

 1. DIENSTEN

3.1 SECOND KID biedt gebruikers een virtuele markt aan in de vorm van de website, een gesystematiseerde catalogus. Gebruikers kunnen hun artikelen in de juiste catalogus op de website plaatsen, artikelen kopen of verkopen, de geïntegreerde betaaldienst gebruiken, met elkaar communiceren door het verzenden van persoonlijke berichten en gebruik maken van de overige door de website aangeboden aanvullende diensten. SECOND KID is geen partij bij transacties tussen gebruikers. Door SECOND KID worden in geen geval op de website getoonde artikelen gekocht of verkocht en SECOND KID maakt daar ook geen aanspraak op. SECOND KID biedt diensten aan voor het faciliteren van transacties. SECOND KID kan niet garanderen dat het artikel van de verkoper aan de eisen van de koper voldoet. Evenmin kan SECOND KID de verkoper garanderen dat het artikel niet wordt geretourneerd of dat de verkoop niet door de koper wordt geannuleerd.

3.2 Op de social media-accounts van SECOND KID kan dezelfde informatie worden bekendgemaakt als op de website. Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de overige op de website van SECOND KID gepubliceerde regelingen zijn van toepassing op de gebruikers en de bezoekers van social media-accounts van SECOND KID.

 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WOOCOMMERCE

Second Kid is een webservice die gebouwd werd op een WooCommerce platform. Daarom gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van WooCommerce ook tussen Second Kid en de gebruikers van het platform.

WooCommerce is een plug-in die gebruikers toelaat om diensten en items aan elkaar aan te bieden en te communiceren met elkaar. De WooCommerce-service mag enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. WooCommerce behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden aan te passen indien nodig. De meest recente gebruiksvoorwaarden kunnen ook steeds gevonden worden op de website van WooCommerce. 

4.1 Rechten op de inhoud

De gebruikers behouden de rechten op de teksten en de foto’s die ze op Second Kid plaatsen. Ze gaan ermee akkoord dat anderen de inhoud gebruiken wanneer dat in overeenstemming gebeurd met de noodzakelijkheid van de diensten aangeboden door Second Kid. Ze geven dus ook toestemming aan Second Kid en WooCommerce om informatie en data bij te houden en, indien nodig, veranderingen aan te brengen. Alle andere rechten worden dus niet automatisch overgebracht, tenzij specifiek anders overeengekomen. De verantwoordelijkheid van de inhoud ligt bij de gebruiker die het heeft aangebracht op de website. WooCommerce behoudt zich ook het recht tot het verwijderen van materiaal indien het dat nodig acht. 

4.2 Disclaimer

Er worden geen garanties gegeven op het functioneren van de WooCommercee service. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties binnen de service en ze moeten zelf de betrouwbaarheid van andere gebruikers inschatten voor ze met hen in zee gaan. De service provider kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade die is aangebracht door een gebruiker. De gebruiker mag geen informatie of data in de website bijhouden en dan verwachten dat het daar altijd blijft. 

4.3 Het verwijderen van een gebruiker

De service provider heeft het recht om gebruikers van WooCommerce te verwijderen en hun recht op het gebruik van de diensten op te schorten zonder een specifieke reden en zonder aansprakelijk te worden gesteld voor een compensatie. 

4.4 Jurisdictie die van toepassing is

De jurisdictie die van toepassing is voor WooCommerce en deze gebruiksvoorwaarden is die van WooCommerce Ireland Ltd., tenzij een andere jurisdictie noodzakelijk is volgens de wetgeving en de gebruiksvoorwaarden van Second Kid. 

 1. ARTIKELEN PLAATSEN

5.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

– Het artikel moet voldoen aan de in het algemeen op de markt voor dit soort artikelen toegepaste vereisten, afhankelijk van de aard van de transactie, tenzij de koper en de verkoper anderszins zijn overeengekomen.

– De verkoop, het gebruik of het bezit van die artikelen mag geen inbreuk vormen op de rechten van derden, moet in overeenstemming zijn met intellectuele eigendomsrechten en mag niet in strijd zijn met plaatselijke, nationale of toepasselijke wet- of regelgeving.

– Alleen goederen die worden genoemd in de regels van de catalogus mogen op de site worden geplaatst; andere goederen kunnen niet het voorwerp van een transactie zijn.

– De verkoper moet de eigenaar zijn van deze artikelen en het recht hebben deze te verkopen.

– De verkoper zorgt ervoor dat zijn/haar artikelen voldoen aan de regels van de catalogus.

5.2 Voor het plaatsen van een artikel in de catalogus moet de verkoper de vragenlijst invullen voor het plaatsen van het artikel. De verkoper moet het artikel zo nauwkeurig mogelijk omschrijven, eventuele gebreken vermelden en de prijs van het artikel noemen. Wanneer de verkoper het artikel plaatst, verklaart hij/zij dat het artikel voldoet aan de gegeven omschrijving en dat die omschrijving volledig is. 

5.3 Het in de catalogus vermelde artikel moet niet alleen in de vragenlijst voor het plaatsen van het artikel worden omschreven, maar er moet bij het plaatsen van het artikel ook ten minste één foto van goede kwaliteit worden geüpload (het gebruik van foto’s van soortgelijke artikelen of foto’s die op internet zijn gevonden is niet toegestaan). De foto moet de werkelijke kwaliteit en het uiterlijke voorkomen van het artikel weergeven, en eventuele gebreken aan het artikel moeten eveneens in beeld worden gebracht.

5.4 Wanneer de gebruiker het artikel heeft geplaatst met de bedoeling het te verkopen, wordt de geïntegreerde betaaldienst automatisch aan de kopers aangeboden. Een koper of verkoper kan er niet voor kiezen de transactie rechtstreeks tussen de koper en de verkoper te doen plaatsvinden, zonder gebruikmaking van de geïntegreerde betaaldienst. Ingeval een transactie wordt uitgevoerd zonder de geïntegreerde betaaldienst, heeft Second Kid het recht om de koper en of verkoper de toegang tot het platform te ontzeggen of de account te blokkeren. Inzake de verzending of afhaling van een artikel, zijn de koper en de verkoper zelf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de transactie, en voor de organisatie en de gevolgen van het verzenden van het artikel. Daarom wordt verklaard dat de koper en de verkoper overeenstemming hebben bereikt over de verkoop en de prijs van het artikel en dat de koper verantwoordelijk is voor correcte en tijdige betaling van het bestelde artikel, en het artikel te aanvaarden indien dit overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving.

5.5 De verkoper die het artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een gebruiker voor de verkoop van het desbetreffende artikel.

5.6 Er mag een onbeperkt aantal artikelen in de catalogus op de website worden geplaatst. Het is niet toegestaan meerdere malen hetzelfde artikel in de catalogus van de website te plaatsen. 

 1. VERKOOP VAN ARTIKELEN EN PRIJZEN VAN DIENSTEN

6.1 Ten behoeve van de diensten moet de verkoper zijn/haar bankgegevens verstrekken, zodat het bedrag van de op de website tot stand gekomen verkoop op zijn/haar bankrekening kan worden overgemaakt. Indien een bankrekening of bankpas van een derde op de website is geregistreerd, vraagt het SECOND KID-team om een legitimatiebewijs. Mangopay hanteert het principe van KYC. Meer informatie daarover vind je op de FAQ-pagina en de voorwaarden van Mangopay zelf. 

Deze diensten brengen kosten met zich mee die door de verkoper verschuldigd zijn. De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst. SECOND KID kan de prijslijst te allen tijde wijzigen zoals hierboven vermeld in artikel 1.5.

6.2 Als onderdeel van de geïntegreerde betaaldienst geldt dat wanneer een artikel uit de catalogus te koop wordt aangeboden, dat als een aanbod geldt van het desbetreffende artikel door de verkoper, welk aanbod door een koper kan worden aanvaard.

6.3 De koper wordt geacht het aanbod van de verkoper te hebben aanvaard zodra hij/zij op de betaalpagina op “Bestelling plaatsen” heeft geklikt. De koper erkent dat zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft plaatsgevonden met inachtneming van de beschrijving van het artikel waar de verkoop op ziet, en dat dit een vaste verbintenis is om een overeenkomst met de verkoper aan te gaan onder de voorwaarden van het aanbod.

 1. GEÏNTEGREERDE BETAALDIENST

7.1 Elke transactie op Second Kid gebeurt met behulp van de geïntegreerde betaaldienst en dit wordt door de verkoper en koper aanvaard. Deze betaaldienst kan niet worden omzeild.

7.2 Als onderdeel van de geïntegreerde betaaldienst moet de koper met een betaalkaart, creditcard of Paypal transactie vooraf betalen voor het/de van de verkoper gekochte artikel(en) door gebruik te maken van de via de website beschikbare geïntegreerde betaaldienst.

7.3 De door de koper betaalde bedragen worden door een door SECOND KID gekozen financiële dienstverlener bewaard in een e-wallet. De gelden in het e-wallet van de gebruiker kunnen te allen tijde, in elk willekeurig bedrag en zonder overboekingskosten worden overgeboekt naar zijn/haar bankrekening.

7.4 SECOND KID is de enige partij die opdracht kan geven om, indien er een geschil ontstaat tussen koper en verkoper over het gekochte item, het bedrag van het artikel ten bate van de koper opnieuw terug te storten. Uiteraard enkel wanneer dit werd overeengekomen tussen verkoper, koper en SECOND KID.  

7.5 SECOND KID schakelt een derde dienstverlener in voor de verwerking van de betaling en de opslag van de gegevens van de creditcard of betaalkaart. Om de geïntegreerde betaaldienst te kunnen gebruiken verklaart de koper dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze dienst aanvaardt. De koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de creditcard- of betaalkaartgegevens en SECOND KID wijst alle verantwoordelijkheid af voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

7.6 Indien een gebruiker een vermoeden van fraude heeft, van welke aard dan ook, schorst SECOND KID de account van de desbetreffende gebruiker met onmiddellijke ingang, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

7.7 Indien de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de geïntegreerde betaaldienst een probleem meldt bij SECOND KID, schorst SECOND KID met onmiddellijke ingang de account van de desbetreffende gebruiker, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

 1. VERZENDEN VAN GOEDEREN

8.1 Zodra de prijs door de koper is betaald, stuurt SECOND KID de verkoper een bevestiging. De verkoper is verantwoordelijk voor het nakijken van de aan hem/haar toegestuurde aanwijzingen voor aflevering en voor het verzenden van het artikel binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de informatie van SECOND KID over de gesloten verkoopovereenkomst.

8.2 Indien het artikel niet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de koper wordt verzonden, heeft SECOND KID het recht de totale koopprijs, inclusief de verzendkosten, aan de koper terug te betalen door overboeking op zijn/haar rekening. De terugbetaling van de totale koopprijs vormt het enige verhaal dat de koper op grond van zijn/haar contract met de verkoper heeft.

8.3 De verkoper is verantwoordelijk voor alle verlies van, schade aan of het niet-ontvangen van het pakket. De verkoper is derhalve verantwoordelijk voor het kiezen van een veilige verzendmethode die garanties biedt wanneer zich problemen voordoen.

8.4 SECOND KID biedt geen diensten aan voor het retourneren van producten.

 1. AANVAARDING VAN VERZONDEN GOEDEREN / ARTIKELEN 

9.1 De koper aanvaardt het artikel indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving. Indien de koper een artikel ontvangt dat niet hoofdzakelijk overeenkomt met de beschrijving daarvan op de website, moet de koper SECOND KID daarvan binnen twee (2) dagen na ontvangst van het artikel in kennis stellen door gebruik te maken van het contactformulier. SECOND KID biedt geen voorwaarden voor retournering. Elke voorwaarde voor retournering ten behoeve van de koper moet door de koper met de verkoper voorafgaand aan de aanvang van de transactie worden overeengekomen. Geschillen over een artikel dat niet is ontvangen of dat niet aan de beschrijving beantwoordt moeten binnen een termijn van twee (2) dagen te rekenen, in voorkomend geval, na de datum waarop het artikel afgeleverd is, of vanaf de datum die aan de koper is meegedeeld als verwachte leveringsdatum op het SECOND KID-platform worden gemeld. Wanneer deze termijn is verstreken, heeft de koper geen recht op terugbetaling door SECOND KID. Kosten van retourzendingen komen niet voor rekening van SECOND KID. Als onderdeel van de geïntegreerde betaaldienst moeten geschillen aan SECOND KID geadresseerd worden. SECOND KID behoudt zich het recht voor om het account van de gebruiker te schorsen als een gebruiker een geschil via een externe betaalprovider aanbrengt en SECOND KID een legitiem belang daartoe heeft (bijvoorbeeld in geval van een schending van toepasselijke wetten en/of deze Algemene Voorwaarden en/of er waarschijnlijk misbruik is van de site).

9.2 Indien de verkoper zijn/haar artikel niet verzendt binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzendadres of binnen vijf (dagen) na betaling door de koper, wordt de transactie automatisch geannuleerd en wordt de volledige koopprijs aan de koper terugbetaald.

9.3 Indien een koper een van een verkoper gekocht artikel niet ontvangt, moet hij/zij SECOND KID daarvan in kennis stellen door gebruik te maken van het contactformulier en het probleem binnen een termijn van twee (2) dagen vanaf de dag die aan koper was gemeld als verwachte aankomstdag van het artikel te melden.

9.4 Indien een koper een artikel ontvangt dat niet beantwoordt aan de beschrijving op de website, moet hij/zij SECOND KID daarvan in kennis stellen door gebruik te maken van het contactformulier en het probleem te melden binnen de twee (2) dagen vanaf aflevering van het artikel. SECOND KID is niet verantwoordelijk voor de terugzending van het artikel naar de verkoper, of voor het regelen daarvan.

9.5 Wanneer een koper niet binnen twee (2) dagen na ontvangst van een artikel contact opneemt met SECOND KID, wordt ervan uitgegaan dat hij/zij het artikel heeft aanvaard.

9.6 Indien de koper contact opneemt met SECOND KID, houdt SECOND KID de volledige koopprijs onder zich totdat SECOND KID een door de koper en de verkoper gezamenlijk overeengekomen instructies ontvangt over de rekening waarnaar deze gelden moeten worden overgemaakt. Uitzonderingen op dit artikel zijn de gevallen waarin SECOND KID een besluit neemt over het probleem in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld in geval van vervalsing, enz.)

9.7 De verkoper regelt de terugzending van het artikel en de daarbij te volgen procedure (met inbegrip van de betaling daarvoor) rechtstreeks met de koper.

 1. BETALING

10.1 SECOND KID heeft het recht gelden te innen als onderdeel van de door haar verleende diensten, in overeenstemming met de in de tarievenlijst vermelde bedragen. De gebruiker aanvaardt dat SECOND KID bevoegd is de prijslijst te wijzigen. De wijzigingen van prijzen gelden niet voor lopende transacties (dat wil zeggen transacties waarvoor de koper al een betaling heeft verricht).

10.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR), inclusief alle belastingen.

10.3 Wanneer een transactie wordt uitgevoerd met de geïntegreerde betaaldienst, gebeurt de betaling door de koper via een bank of elektronische pas op de geïntegreerde betaalpagina op de website. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het geïntegreerde betalingssysteem gebeurt de betaling door middel van automatische incasso, bankpas of elektronische pas (Visa/Master Card).

10.4 Wanneer een transactie wordt uitgevoerd met de geïntegreerde betaaldienst, wordt het volledige bedrag van de rekening van de koper gedebiteerd (de prijs van het artikel en vergoeding voor de Bescherming van de koper) en int de verkoper het aan hem/haar verschuldigde bedrag. Indien de koper het artikel niet ontvangt of er niet tevreden mee is, wordt zijn/haar rekening weer gecrediteerd.

 1. INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE WEBSITE

11.1 Persoonlijke berichten

Het uitwisselen van persoonlijke berichten tussen gebruikers is voornamelijk bedoeld voor het uitwisselen van informatie over de artikelen in de catalogus. Als gebruikers of bezoekers persoonlijke berichten naar een andere gebruiker sturen, moeten zij er voor zorgen dat zij geen:

 •       berichten van onrechtmatige aard versturen of waardoor wordt geprobeerd schade toe te brengen aan andere gebruikers en/of de website;
 •       berichten versturen met tekst die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met de goede orde, of berichten die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn of anderszins als onverenigbaar met deze Algemene Voorwaarden en de belangen van gebruikers worden beschouwd;
 •       spam of content versturen waardoor virussen of wormen worden verspreid
 •       berichten of informatie versturen die reclame bevatten;
 •       massa-e-mailberichten van welke aard dan ook versturen (wanneer een bericht naar meer dan vijf gebruikers wordt verstuurd of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar gebruikers die daar niet om hebben gevraagd).

Het gebruik van algoritmes:

SECOND KID maakt gebruik van geautomatiseerde software waarmee zij alle door een gebruiker via een persoonlijk bericht verzonden opmerkingen die in strijd zijn met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of die in strijd zijn met de openbare orde, of die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn, kan opsporen. Indien een persoonlijk bericht met een dergelijke inhoud door de geautomatiseerde software wordt gevonden, kan het Persoonlijke Bericht automatisch worden geblokkeerd en/of verborgen voor de gebruiker die het persoonlijk bericht ontvangt. De gebruiker die het geblokkeerde en/of verborgen persoonlijk bericht heeft verzonden wordt vervolgens erop gewezen dat hij/zij verplicht is de Algemene Voorwaarden na te leven. SECOND KID heeft geen toegang tot de inhoud van persoonlijke berichten, ook niet indien deze geblokkeerd en/of verborgen zijn door de geautomatiseerde software.

11.2 Uitwisseling van feedback tussen gebruikers

Een gebruiker mag uitsluitend feedback geven op een andere gebruiker indien tussen hen een transactie heeft plaatsgevonden.

De feedback van een gebruiker op een andere gebruiker moet altijd eerlijk en redelijk zijn. Leugens en beledigingen zijn niet toegestaan.

Bezoekers mogen geen feedback geven op gebruikers.

SECOND KID kan gebruik maken van haar recht de account van een gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren als zij heeft geconstateerd dat die gebruiker deze regels niet in acht heeft genomen.

SECOND KID heeft het recht alle feedback van de website te verwijderen die in strijd is met de Algemene Voorwaarden of met de rechten van andere gebruikers, met inbegrip van gebruikers die op grond van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde niet het recht hadden feedback te geven.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

 

12.1 Alle bezoekers en gebruikers dragen als samensteller de volle verantwoordelijkheid voor alle informatie die zij op de website plaatsen en, voor zover van toepassing, voor de door hen aan andere gebruikers aangeboden, verkochte artikelen. Hiermee wordt met name bedoeld dat wanneer een gebruiker artikelen in de desbetreffende catalogus plaatst, de gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het uploaden van het artikel in de desbetreffende catalogus, en voor de beschrijving daarvan, bevestigingen, de nauwkeurigheid van de overige verstrekte details en de communicatie met andere gebruikers, alsmede, in het algemeen, de met andere gebruikers aangegane transacties, en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien (hierna gezamenlijk te noemen de “content”).

 

12.2 In dit opzicht moeten bezoekers en gebruikers alle toepasselijke regelgeving respecteren. Gebruikers en bezoekers moeten zich met name onthouden van inbreuken op de rechten van derden, schending van intellectuele eigendomsrechten of het plaatsen van vervalste artikelen, het aanzetten tot het plegen van overtredingen of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etniciteit of nationaliteit, het verstrekken van onjuiste informatie of vertrouwelijke gegevens, het maken van lasterlijke opmerkingen, het plegen van handelingen die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, het openbaar maken van de persoonsgegevens van anderen of het schenden van het recht op privacy of het zich toe-eigenen van andermans identiteit.

12.3 Indien de content in strijd is met de toepasselijke regelgeving volgens artikel 11.2 of, meer in het algemeen, indien een gebruiker of een bezoeker zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt die gebruiker of bezoeker dat hij/zij uitsluitend zelf verantwoordelijk is voor de daaruit voortvloeiende directe en indirecte door derden of SECOND KID geleden verliezen. De gebruiker of bezoeker erkent en aanvaardt dan ook dat SECOND KID in elke andere situatie dan de situatie waarin zij naar behoren is ingelicht over het bestaan van onrechtmatige content in de zin van de toepasselijke regelgeving en niet onverwijld actie heeft ondernomen om die content van de website te verwijderen, in geen geval in haar hoedanigheid als host content zal verifiëren en in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor die verliezen en met name niet aansprakelijk kan worden gehouden voor, zonder uitputtend te willen zijn: enig handelen of nalaten van gebruikers en bezoekers, de door gebruikers en bezoekers op de website geplaatste Informatie, de onderwerpen, juistheid en uitputtendheid daarvan en/of de vraag in hoeverre zij in overeenstemming zijn met toepasselijke regelgeving of de kwaliteit en kwantiteit van artikelen die zij via het gebruik van de website verkopen of kopen, noch de vraag of zij beantwoorden aan de gegeven beschrijving.

12.4 SECOND KID is niet verantwoordelijk voor de online geüploade content. Indien een gebruiker of een bezoeker echter content ontdekt waarin misdrijven tegen de menselijkheid worden gedoogd, waarin wordt opgezet tot rassenhaat en/of geweld of waarin het gaat over kinderpornografie, moet SECOND KID onmiddellijk worden gecontacteerd via hello@secondkid.be. Wij ondernemen de nodige actie.

In al deze gevallen zal SECOND KID de account van de desbetreffende gebruiker met onmiddellijke ingang opschorten, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde content als gevolg heeft dat zijn/haar rechten of de rechten van een derde worden geschonden (vervalsing, belediging, inbreuk op privacy), kan de gebruiker dit aan SECOND KID melden via hello@secondkid.be.

De melding moet het volgende vermelden:

– de datum van de melding;

– als je een natuurlijk persoon bent: je achternaam, voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit en geboortedatum en -plaats;

– naam en woonplaats van de ontvanger of, indien dit een rechtspersoon is, de bedrijfsnaam en vestigingsplaats daarvan;

– een omschrijving van de betwiste feiten en de exacte locatie daarvan (bijv.: URL-link van de betwiste content);

– de redenen waarom de content moet worden verwijderd, met een verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en bewijs voor de feiten;

– een kopie van de aan de auteur of samensteller van de informatie of betwiste activiteiten verstuurde correspondentie met het verzoek deze activiteiten te staken, in te trekken of te wijzigen, of bewijs dat geen contact tot stand kon worden gebracht met de auteur of de samensteller.

Een onvolledige melding zal waarschijnlijk niet kunnen worden verwerkt.

Meer in het algemeen moeten gebruikers zich onthouden van het uploaden van alle content die onrechtmatig, onwaar of onnauwkeurig is. Gebruikers moeten te goeder trouw handelen en het platform te goeder trouw gebruiken.

12.5 In geval van een transactie die zonder de door SECOND KID aangeboden geïntegreerde betaaldienst is uitgevoerd, is de verkoper verantwoordelijk voor levering van het artikel aan de koper in de juiste en geschikte vorm en op het juiste moment, zodra de koper en de verkoper het eens zijn geworden over het artikel en de prijs. Indien op enig moment een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper over de levering van het artikel, moet de verkoper bewijzen dat het artikel is verstuurd (dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een trackingnummer, factuur of een document van de koerierdienst).

12.6 In geval van een transactie die zonder de door SECOND KID aangeboden geïntegreerde betaaldienst is uitgevoerd, is de koper verantwoordelijk voor betaling van het bestelde artikel in de juiste en geschikte vorm en op het juiste moment, in overeenstemming met de door de verkoper gestelde voorwaarden of in overeenstemming met de in onderling overleg overeengekomen voorwaarden.

12.7 In geval van een transactie die zonder de door SECOND KID aangeboden geïntegreerde betaaldienst is uitgevoerd, zijn de koper en verkoper volledig op zichzelf aangewezen. Binnen dit kader begrijpt en aanvaardt de gebruiker dat SECOND KID niet verantwoordelijk is voor geschillen die zich tussen kopers en verkopers voordoen en zich niet zal bemoeien met het beslechten daarvan. Deze geschillen kunnen worden opgelost naar het plaatselijk recht van de gebruiker, tenzij partijen in onderling overleg hebben besloten dat de wetgeving van een ander land van toepassing is.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

13.1      De gebruiker verplicht zich:

– bij het registreren op de website, eerlijke informatie over zichzelf te verstrekken, met name zijn/haar gebruikersnaam en e-mailadres;

– zich slechts eenmaal te registreren op de website, niet meer dan één account te creëren, tenzij een derde bekend is met en/of toegang heeft tot deze account, en uitsluitend na SECOND KID daarvan in kennis te hebben gesteld en de eerdere account te hebben geblokkeerd;

– de website en/of de diensten niet te gebruiken voor het aangaan van onrechtmatige handelingen of transacties of frauduleuze handelingen;

– bij elk gebruik van de website objectieve, juiste, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de ruil en/of de voorgenomen verkoop;

– ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs voor de ruil en/of de verkoop van de artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;

– geen informatie die op de website verschijnt en door SECOND KID of een andere gebruiker van de website is geüpload te kopiëren of onrechtmatig te gebruiken.

13.2 De gebruikers en bezoekers verplichten zich, wanneer zij gebruik maken van de website, informatie en gegevens te verstrekken, met name elektronische gegevens (bestanden, persoonlijke berichten, enz.), die:

– geen links aanbieden naar andere websites die soortgelijke diensten verlenen als door de website worden aangeboden.

– geen direct of indirect gebruik maken van merken in de omschrijving van artikelen zonder van die merken de intellectuele eigendomsrechten te hebben verkregen;

– niet in strijd zijn met de openbare orde of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is; geen virussen, programma’s of computerbestanden bevatten die de normale werking van de website en/of de diensten kunnen verstoren, zich op de computers van gebruikers kunnen bevinden en derhalve kunnen leiden tot verliezen voor de gebruiker of van zijn/haar bezittingen en de gebruiker kunnen belemmeren de website, de diensten en de computer van de gebruiker te gebruiken;

– niet aanmoedigen tot het verwerven van goederen waarvan de verkoop verboden of beperkt is;

– niet misleidend of onjuist zijn;

– geen gebruik maken van foto’s waarop andere mensen dan zijzelf zichtbaar zijn, tenzij deze mensen toestemming hebben gegeven voor de publicatie van die foto’s; of die van erotische of pornografische aard zijn of kunnen worden beschouwd en in strijd zijn met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of in strijd zijn met de openbare orde;

– geen aanbod doen tot het verkopen, kopen, ruilen of overdragen van artikelen die in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars van het gedeponeerde handelsmerk zijn vervaardigd;

– geen gebruik maken van foto’s waarvan zij niet de intellectuele eigendomsrechten houden (in het algemeen zijn dit foto’s die van internet zijn gehaald), of die links naar andere websites bevatten;

– niet in strijd zijn met toepasselijke regelgeving;

– niet in strijd zijn met eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden die geen onvervreemdbare rechten van derden zijn (waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten);

13.3 De gebruikers en bezoekers verplichten zich geen data van de gebruikers van de website of gegevens over de activiteiten van gebruikers van de website, waaronder begrepen transacties, en de aantallen, soorten, prijzen, enz. daarvan te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien deze informatie op illegale wijze of als gevolg van een onrechtmatig handelen of nalaten beschikbaar wordt (met uitzondering van statistische gegevens die op de website worden gepubliceerd). De gebruikers en bezoekers verplichten zich daarnaast geen informatie die op de website verschijnt te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien daardoor de rechten van andere gebruikers kunnen worden aangetast.

13.4 Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is SECOND KID niet verantwoordelijk voor gedrag van een gebruiker wanneer die gebruiker gebruik maakt van de website of de diensten. SECOND KID is met name niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van transacties door gebruikers.

13.5 De gebruiker verplicht zich zijn/haar inloggegevens en wachtwoord niet met derden te delen, met uitzondering van de mensen die de gebruiker gemachtigd heeft om zijn/haar inloggegevens te gebruiken.

13.6 De gebruiker verplicht zich informatie op de website die niet meer relevant is vanwege wijzigingen in zijn/haar gegevens onmiddellijk bij te werken (met name de informatie die tijdens de registratie voor de website wordt verstrekt), alsmede informatie over de artikelen die in de catalogus staan vermeld, en de staat daarvan.

13.7      Wanneer zij de website gebruiken, verklaren de gebruikers of bezoekers:

– dat zij ten minste 18 jaar oud zijn (anders moet een ouder of voogd namens hen de registratie doen), dat zij gebruik maken van alle diensten van de website ter vervulling van hun eigen behoeftes die geen verband houden met beroepsmatige activiteiten, en dat zij volledig in staat en gerechtigd zijn de transacties op de website uit te voeren;

– dat zij de Algemene Voorwaarden en alle overige contractuele documenten zoals het Privacybeleid, alsmede de overige regels van de website aanvaarden en naleven;

– dat zij begrijpen dat zij geheel verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde transacties;

– dat zij begrijpen dat zij na het bestellen van een artikel zich verplichten dit artikel te kopen of te ruilen en dat het niet uitvoeren van deze transactie hen kan verplichten de door de verkoper geleden verliezen te vergoeden;

– dat zij begrijpen dat zij SECOND KID moeten betalen als zij besluiten gebruik te maken van de betaaldiensten in overeenstemming met de prijzen en procedures als vermeld in de tarievenlijst.

 

 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN SECOND KID

14.1 SECOND KID kan het gebruik van de website geheel of gedeeltelijk verbieden (door te verwijzen naar de beperkende voorwaarden) of de optie van de gebruiker of de bezoeker voor het gebruik van de website beëindigen, met name door het verwijderen van de naar de website geüploade content, door de account van de gebruiker op te heffen en door de gebruiker te beletten zich opnieuw te registreren op de website of door de bezoeker te beletten de website te bezoeken, met inachtneming van een voorafgaande officiële kennisgeving van SECOND KID aan deze gebruikers of bezoekers, indien zij:

 •       handelen in strijd met hun verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid of andere regels van de website, of deze verplichtingen niet nakomen;
 •       gebruik maken van de identiteit van andere gebruikers of anderszins onrechtmatig handelen;
 •       willens en wetens op de website onjuiste informatie verstrekken, anderen beledigen of zich ongepast gedragen;
 •       op het moment van hun registratie op de website of tijdens hun gebruik van de website onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie verstrekken volgens de Algemene Voorwaarden;
 •       inloggen vanaf hetzelfde IP-adres of dezelfde computer als het adres dat of de computer die geblokkeerd was vanwege overtredingen;

14.2 Op grond van dezelfde omstandigheden als hierboven omschreven kan SECOND KID door verzending van een officiële mededeling daarvan aan de desbetreffende gebruiker/bezoeker de account van de gebruiker of de toegang van de bezoeker geheel of gedeeltelijk beperken. Gedeeltelijke blokkering betekent dat de gebruiker geen artikelen meer in de catalogus kan plaatsen, niet meer met andere gebruikers kan communiceren en/of niet meer kan deelnemen aan het Forum. Volledige blokkering betekent dat de account van de gebruiker wordt geblokkeerd en/of opgeheven en de optie voor het gebruik van de website op de computer van de gebruiker wordt geblokkeerd. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij na een volledige blokkering zich niet meer opnieuw kan registreren op de website. Het opheffen van de account van de gebruiker houdt niet in dat SECOND KID alle betreffende gegevens van de account verwijdert, met name de persoonsgegevens van de gebruiker, voor zover deze kunnen worden bewaard om meer te weten te komen over de omstandigheden rond het besluit van SECOND KID om de account van de gebruiker op te heffen en om deze gegevens door te geven aan de instellingen en bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet, in overeenstemming met het Privacybeleid.

14.3 Na ontvangst van de kennisgeving verwijdert SECOND KID alle onrechtmatige content. SECOND KID kan zelfs te allen tijde de door de gebruiker in de catalogus geplaatste artikelen of alle overige door de gebruiker verstrekte gegevens van de website verwijderen, indien deze artikelen of deze informatie in strijd is met de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke regelgeving of in strijd is met de openbare orde of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

14.4 Indien de gebruiker of de bezoeker dit recht van SECOND KID niet aanvaardt, mag hij/zij de website niet gebruiken. SECOND KID kan onderzoek verrichten naar elke schending van de Algemene Voorwaarden en de bevoegde instanties en wetshandhavende instanties hierover inlichten.

14.5 SECOND KID kan de catalogus, advertentieruimte of andere informatie over de artikelen te allen tijde herindelen om de website gebruiksvriendelijker te maken, mits die wijzigingen geen veranderingen aanbrengen in de door de gebruiker geleverde content. SECOND KID kan nieuws publiceren door de daarmee samenhangende omschrijving, aanwijzingen of regels te publiceren.

14.6 SECOND KID kan te allen tijde kortetermijn- en langetermijnaanbiedingen op de website openbaar maken, alsmede prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving, om nieuwe diensten aan te bieden; deze Algemene Voorwaarden worden niet gewijzigd als gevolg daarvan. Informatie over aanbiedingen, prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving worden op de website vertoond. In geval van discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de op de website gepubliceerde bijzondere voorwaarden (zoals regels, instructies en beschrijvingen betreffende nieuws) gelden laatstgenoemde voorwaarden.

14.7 SECOND KID kan de website beëindigen of opschorten of het beheer daarvan overdragen aan derden, mits zij de gebruikers en bezoekers van de website daarvan ten minste dertig (30) dagen vooraf in kennis stelt.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

In het Privacybeleid, dat via de link kan worden ingezien, wordt beschreven welke persoonsgegevens van de gebruiker door SECOND KID worden verzameld en met welk doel SECOND KID die gegevens verwerkt.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

16.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het nationale recht van de gebruiker.

16.2 In geval van een geschil tussen SECOND KID en de gebruiker, kan de gebruiker:

 •       op de eerste plaats: een schriftelijke klacht indienen bij de Afdeling Klantenservice, door gebruikmaking van het contactformulier
 •       bij gebreke van een antwoord binnen een redelijke termijn van één maand, of indien de gebruiker niet tevreden is met het gegeven antwoord, zullen de gebruiker en SECOND KID trachten de klacht van de gebruiker in der minne op te lossen, voordat een geschil aan een rechter kan worden voorgelegd.
 •       Wanneer er geen minnelijke oplossing voor het geschil kan worden gevonden, kan het geschil naar goeddunken van de gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.

16.3 De gebruiker kan zijn/haar relatie met SECOND KID te allen tijde beëindigen nadat hij/zij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan en na het opheffen van zijn/haar account op de website. De gebruiker kan zijn/haar relatie met SECOND KID (schriftelijk of langs elektronische weg, met andere woorden: per e-mail) beëindigen. SECOND KID kan haar relatie met de gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, en met name om de volgende redenen: (1) het besluit van SECOND KID om de dienstverlening te beëindigen, (2) het besluit van SECOND KID om haar activiteiten te staken, (3) het besluit van SECOND KID om de beheerder voor de activiteiten van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen. SECOND KID kan haar relatie met de gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een overtreding van de wet of van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden door de gebruiker.

16.4 SECOND KID heeft alle intellectuele eigendomsrechten voor de website, het systeem daarvan (de catalogus, de overdracht, enz.), het ontwerp van de website en de door de website gebruikte software, met inbegrip van de handelsmerken en domeinnamen.

16.5 Het verstrekken van informatie of gegevens, met name foto’s op de website die als content worden beschouwd, houdt in dat gebruikers van de website of de diensten daarmee SECOND KID en elk bedrijf dat tot de SECOND KID-groep behoort kosteloos een niet-exclusieve licentie verstrekken voor het wereldwijde gebruik van de content, welke licentie van toepassing is voor de duur van de toepasselijke rechten, voor zover van toepassing (en eventuele verlengingen daarvan). gebruikers zijn bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor de content. SECOND KID kan de door de gebruiker naar de website geüploade content gebruiken op alle tot dusver bekende en onbekende media en met name op internet (onder banners en artikelen, plaatsing op andere websites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.), voor commerciële en reclamedoeleinden, en de gebruiker gaat daarmee akkoord. De gebruiker kan bij het uploaden van de content naar de website het gebruik van de content verbieden op de wijze en met het doel als aangegeven in dit artikellid, door SECOND KID in overeenstemming met de in deze Algemene Voorwaarden aangegeven procedure daarvan in kennis te stellen.

16.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en overige communicatie tussen de gebruiker en SECOND KID wordt verzonden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden via het contactformulier op de website, en aan de gebruiker per e-mail, naar het e-mailadres dat bij het registreren op de website is opgegeven.

16.7 De Algemene Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen SECOND KID en de gebruikers een samenwerkingsverband of een werkrelatie ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.

16.8 De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat SECOND KID, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden mag overdragen en/of cederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op SECOND KID. De gebruiker aanvaardt dat aan SECOND KID door een dergelijke overdracht kwijting wordt verleend voor de toekomst. Indien SECOND KID deze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdraagt en/of cedeert zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn/haar account met SECOND KID, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden te sluiten.

16.9 Een gebruiker kan bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of het beheer van de website of de diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten worden verzonden aan SECOND KID door gebruik te maken van het formulier op de website of door een brief te richten aan SECOND KID VOF, Ormendaal 15, 3060 Bertem, België. Voor alle juridisch vragen kunt u contact met ons opnemen via: hello@secondkid.be.

De website wordt gehost door SECOND KID.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste nieuwtjes via onze nieuwsbrief!